Jan
24
Fri
Fish Fridays @ Parish Taceaux
Jan 24 @ 11:00 am – 9:00 pm
Jan
26
Sun
Drag Bingo Sundays @ Central Station
Jan 26 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Jan
31
Fri
Fish Fridays @ Parish Taceaux
Jan 31 @ 11:00 am – 9:00 pm
Feb
2
Sun
Drag Bingo Sundays @ Central Station
Feb 2 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Feb
7
Fri
Fish Fridays @ Parish Taceaux
Feb 7 @ 11:00 am – 9:00 pm
Feb
9
Sun
Drag Bingo Sundays @ Central Station
Feb 9 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Feb
14
Fri
Fish Fridays @ Parish Taceaux
Feb 14 @ 11:00 am – 9:00 pm
Feb
16
Sun
Drag Bingo Sundays @ Central Station
Feb 16 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Feb
21
Fri
Fish Fridays @ Parish Taceaux
Feb 21 @ 11:00 am – 9:00 pm
Feb
23
Sun
Drag Bingo Sundays @ Central Station
Feb 23 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Feb
28
Fri
Fish Fridays @ Parish Taceaux
Feb 28 @ 11:00 am – 9:00 pm
Mar
1
Sun
Drag Bingo Sundays @ Central Station
Mar 1 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Mar
6
Fri
Fish Fridays @ Parish Taceaux
Mar 6 @ 11:00 am – 9:00 pm
Mar
8
Sun
Drag Bingo Sundays @ Central Station
Mar 8 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Mar
13
Fri
Fish Fridays @ Parish Taceaux
Mar 13 @ 11:00 am – 9:00 pm
Mar
15
Sun
Drag Bingo Sundays @ Central Station
Mar 15 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Mar
20
Fri
Fish Fridays @ Parish Taceaux
Mar 20 @ 11:00 am – 9:00 pm
Mar
22
Sun
Drag Bingo Sundays @ Central Station
Mar 22 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Mar
27
Fri
Fish Fridays @ Parish Taceaux
Mar 27 @ 11:00 am – 9:00 pm
Mar
29
Sun
Drag Bingo Sundays @ Central Station
Mar 29 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Apr
5
Sun
Drag Bingo Sundays @ Central Station
Apr 5 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Apr
12
Sun
Drag Bingo Sundays @ Central Station
Apr 12 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Apr
19
Sun
Drag Bingo Sundays @ Central Station
Apr 19 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Apr
26
Sun
Drag Bingo Sundays @ Central Station
Apr 26 @ 5:00 pm – 8:00 pm
May
3
Sun
Drag Bingo Sundays @ Central Station
May 3 @ 5:00 pm – 8:00 pm
May
10
Sun
Drag Bingo Sundays @ Central Station
May 10 @ 5:00 pm – 8:00 pm
May
17
Sun
Drag Bingo Sundays @ Central Station
May 17 @ 5:00 pm – 8:00 pm
May
24
Sun
Drag Bingo Sundays @ Central Station
May 24 @ 5:00 pm – 8:00 pm
May
31
Sun
Drag Bingo Sundays @ Central Station
May 31 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Jun
7
Sun
Drag Bingo Sundays @ Central Station
Jun 7 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Jun
14
Sun
Drag Bingo Sundays @ Central Station
Jun 14 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Jun
21
Sun
Drag Bingo Sundays @ Central Station
Jun 21 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Jun
28
Sun
Drag Bingo Sundays @ Central Station
Jun 28 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Jul
5
Sun
Drag Bingo Sundays @ Central Station
Jul 5 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Jul
12
Sun
Drag Bingo Sundays @ Central Station
Jul 12 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Jul
19
Sun
Drag Bingo Sundays @ Central Station
Jul 19 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Jul
26
Sun
Drag Bingo Sundays @ Central Station
Jul 26 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Aug
2
Sun
Drag Bingo Sundays @ Central Station
Aug 2 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Aug
9
Sun
Drag Bingo Sundays @ Central Station
Aug 9 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Aug
16
Sun
Drag Bingo Sundays @ Central Station
Aug 16 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Aug
23
Sun
Drag Bingo Sundays @ Central Station
Aug 23 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Aug
30
Sun
Drag Bingo Sundays @ Central Station
Aug 30 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Sep
6
Sun
Drag Bingo Sundays @ Central Station
Sep 6 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Sep
13
Sun
Drag Bingo Sundays @ Central Station
Sep 13 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Sep
20
Sun
Drag Bingo Sundays @ Central Station
Sep 20 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Sep
27
Sun
Drag Bingo Sundays @ Central Station
Sep 27 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Oct
4
Sun
Drag Bingo Sundays @ Central Station
Oct 4 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Oct
11
Sun
Drag Bingo Sundays @ Central Station
Oct 11 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Oct
18
Sun
Drag Bingo Sundays @ Central Station
Oct 18 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Oct
25
Sun
Drag Bingo Sundays @ Central Station
Oct 25 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Nov
1
Sun
Drag Bingo Sundays @ Central Station
Nov 1 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Nov
8
Sun
Drag Bingo Sundays @ Central Station
Nov 8 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Nov
15
Sun
Drag Bingo Sundays @ Central Station
Nov 15 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Nov
22
Sun
Drag Bingo Sundays @ Central Station
Nov 22 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Nov
29
Sun
Drag Bingo Sundays @ Central Station
Nov 29 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Dec
6
Sun
Drag Bingo Sundays @ Central Station
Dec 6 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Dec
13
Sun
Drag Bingo Sundays @ Central Station
Dec 13 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Dec
20
Sun
Drag Bingo Sundays @ Central Station
Dec 20 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Dec
27
Sun
Drag Bingo Sundays @ Central Station
Dec 27 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Jan
3
Sun
Drag Bingo Sundays @ Central Station
Jan 3 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Jan
10
Sun
Drag Bingo Sundays @ Central Station
Jan 10 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Jan
17
Sun
Drag Bingo Sundays @ Central Station
Jan 17 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Jan
24
Sun
Drag Bingo Sundays @ Central Station
Jan 24 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Jan
31
Sun
Drag Bingo Sundays @ Central Station
Jan 31 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Feb
7
Sun
Drag Bingo Sundays @ Central Station
Feb 7 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Feb
14
Sun
Drag Bingo Sundays @ Central Station
Feb 14 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Feb
21
Sun
Drag Bingo Sundays @ Central Station
Feb 21 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Feb
28
Sun
Drag Bingo Sundays @ Central Station
Feb 28 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Mar
7
Sun
Drag Bingo Sundays @ Central Station
Mar 7 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Mar
14
Sun
Drag Bingo Sundays @ Central Station
Mar 14 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Mar
21
Sun
Drag Bingo Sundays @ Central Station
Mar 21 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Mar
28
Sun
Drag Bingo Sundays @ Central Station
Mar 28 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Apr
4
Sun
Drag Bingo Sundays @ Central Station
Apr 4 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Apr
11
Sun
Drag Bingo Sundays @ Central Station
Apr 11 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Apr
18
Sun
Drag Bingo Sundays @ Central Station
Apr 18 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Apr
25
Sun
Drag Bingo Sundays @ Central Station
Apr 25 @ 5:00 pm – 8:00 pm
May
2
Sun
Drag Bingo Sundays @ Central Station
May 2 @ 5:00 pm – 8:00 pm
May
9
Sun
Drag Bingo Sundays @ Central Station
May 9 @ 5:00 pm – 8:00 pm
May
16
Sun
Drag Bingo Sundays @ Central Station
May 16 @ 5:00 pm – 8:00 pm
May
23
Sun
Drag Bingo Sundays @ Central Station
May 23 @ 5:00 pm – 8:00 pm
May
30
Sun
Drag Bingo Sundays @ Central Station
May 30 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Jun
6
Sun
Drag Bingo Sundays @ Central Station
Jun 6 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Jun
13
Sun
Drag Bingo Sundays @ Central Station
Jun 13 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Jun
20
Sun
Drag Bingo Sundays @ Central Station
Jun 20 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Jun
27
Sun
Drag Bingo Sundays @ Central Station
Jun 27 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Jul
4
Sun
Drag Bingo Sundays @ Central Station
Jul 4 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Jul
11
Sun
Drag Bingo Sundays @ Central Station
Jul 11 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Jul
18
Sun
Drag Bingo Sundays @ Central Station
Jul 18 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Jul
25
Sun
Drag Bingo Sundays @ Central Station
Jul 25 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Aug
1
Sun
Drag Bingo Sundays @ Central Station
Aug 1 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Aug
8
Sun
Drag Bingo Sundays @ Central Station
Aug 8 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Aug
15
Sun
Drag Bingo Sundays @ Central Station
Aug 15 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Aug
22
Sun
Drag Bingo Sundays @ Central Station
Aug 22 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Aug
29
Sun
Drag Bingo Sundays @ Central Station
Aug 29 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Sep
5
Sun
Drag Bingo Sundays @ Central Station
Sep 5 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Sep
12
Sun
Drag Bingo Sundays @ Central Station
Sep 12 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Sep
19
Sun
Drag Bingo Sundays @ Central Station
Sep 19 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Sep
26
Sun
Drag Bingo Sundays @ Central Station
Sep 26 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Oct
3
Sun
Drag Bingo Sundays @ Central Station
Oct 3 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Oct
10
Sun
Drag Bingo Sundays @ Central Station
Oct 10 @ 5:00 pm – 8:00 pm